Blog - analýza rukopisu


Expertíza ručního písma

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 28. srpna 2015

Dnes používáme pojem expertíza ručního písma, dříve také soudní expertíza písma, písmoznalecké zkoumání, kriminalistická identifikace písma, kriminální či soudní grafologie. Můžeme se setkat s názvy nejen expertíza ručního písma, také však písmoznalectví. Písmoznalectví se zabývá písemnostmi, identifikuje autora písemnosti, určuje jejich pravost či nepravost, zaobírá se způsobem jejich vytvoření. Slouží jako metoda kriminalistické identifikace.

Expertíza ručního písma

V laickém podání se často setkáváme s pojmy jako falešný podpis či text, zfalšovaný text, padělaný podpis. Z odborného hlediska se používají pojmy sporný podpis a text, srovnávací materiál. Pomocí expertízy ručního písma odpovídáme na otázky: "Zhotovil jeden a týž pisatel více sporných textů?", "Zhotovil autor písemnost, pomocí níž uvedl někoho v omyl, nebo získal z této věci prospěch?", "Nabádal písemně někoho k trestné činnosti?"

Analýza písemného projevu je tedy často důležitá k objasnění trestného činu.

Nejčastěji je písmo autorem měněno za účelem zakrytí autorství. Patří sem změna sklonu, tvaru písmen, velikosti písma, změna písma kurzívního v perličkové, obloučkové tvary se mění v hranaté, úhlové či naopak. Pisatel vědomě mění svoje psací pohyby, rytmus jeho písma vykazuje nerovnoměrnost, sám se snaží o to, aby jeho písemný projev působil dojmem nižší úrovně, může také text napsat nedominantní rukou.

Při falšování podpisu se autor snaží, aby jeho nacvičený podpis vypadal jako ten pravý. Např. parafy jsou poměrně dobře napodobitelné, neboť obsahují nízký počet identifikačních znaků. Jakkoli obohacené podpisy se pak napodobují mnohem hůře. Pisatel napodobuje často vzor podpisu bez předchozího tréningu, tady je pak zřetelně vidět přerušení psacího pohybu, spolu s nejistými tahy. Pravý podpis může být padělán jeho překreslením, obtažením, přímým kopírováním. Podpisy mohou být také dokreslovány, dopisovány, dotahovány, opravovány.

Podpisy jsou textové, nacvičené, mají formu parafy. Textové podpisy se neliší od běžného písemného projevu pisatele, bývají jednoslovné, nebo obsahují jméno i příjmení. Nacvičené podpisy lze označit za graficky náročnější než autorův používaný ručně psaný text. Parafy znamenají zjednodušení podpisu a představují až minimální zkrácení podpisu.

Písmoznalecké zkoumání si vyžadují některé trestné činy, zvláště pak všechny druhy podvodů, např. pojistné a úvěrové podvody, hospodářské trestné činy, pomluvy, nebezpečné vyhrožování, zpronevěra, vydírání, zneužití pravomoci veřejného činitele, krádeže, krácení daní, zkreslování údajů hospodářské evidence. Lze očekávat, že i v budoucnu bude písmoznalecké zkoumání využíváno v rámci dokazování, protože jeho výsledky jsou ve vysoké míře jednoznačné a přesvědčivé.

Zdroje: Radovan Blažek, Ludmila Čírtková